Διατροφική αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης και των διατροφικών αναγκών του ασθενή
Διατροφική διάγνωση βάση του ιατρικού προβλήματος που χρήζει αντιμετώπισης
Εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση
Εγκαθίδρυση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών στόχων και επαναξιολόγησή τους
Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων
Διατροφική εκπαίδευση